ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering diensten en producten door Lokker van de ziel, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.

1 Definities
1.1 Opdrachtnemer: Cynthia Uijens, handelend onder de bedrijfsnaam Lokker van de Ziel, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten of producten.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een activiteit aangeboden door Lokker van de ziel of de (natuurlijke) persoon die opdracht voor de diensten verleent.
1.3 Diensten: alle door de opdrachtnemer geleverde diensten of producten.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten/producten van Lokker van de Ziel.
2.2 Het aanvaarden van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of
voortzetten van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepassing van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Op het moment dat een opdracht tot stand komt, gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde bedrag binnen de overeengekomen termijn.
2.5 Op verzoek kunnen de algemene voorwaarden langs elektronische weg worden toegezonden.

3 Levering en levertijd
3.1 Een opdracht kan telefonisch, via whats-app, door een bestelling via de webshop op de website www.hetlichtinhetmidden.nl, dan wel via een e-mail naar cynthia@hetlichtinhetmidden.nl tot stand komen.
3.2 Opdrachtnemer stuurt per e-mail een bevestiging van de gemaakte overeenkomst.

4 Annuleren
4.1 Opdrachtnemer heeft het recht een afspraak te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht.
4.1.1 In overleg wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
4.2 Een gemaakte afspraak kan door opdrachtgever tot minimaal 48 uur van te voren worden geannuleerd. Dit kan uitsluitend per e-mail of via een What’s app-bericht.
4.2.1 Daarbij is de datum van ontvangst bepalend voor het tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip wordt de gereserveerde tijd wel of niet in rekening gebracht ter hoogte van de kosten voor de dienst die door opdrachtnemer is afgenomen.
4.3 Bij het, zonder voorafgaande tijdige annulering, niet verschijnen op een gemaakte en bevestigde afspraak worden de kosten ter hoogte van de afgenomen dienst in rekening gebracht zonder recht op restitutie.
4.4 Op deze factuur zijn de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5.2, 5.3 en 5.4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

5 Betaling
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever de factuur contant te voldoen, of indien zo overeengekomen binnen 7 dagen na de factuurdatum - zonder enig beroep op verrekening - op het op de factuur vermelde bankrekening nummer.
5.2 Is de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald dan wordt een eerste herinnering gestuurd en met 21 dagen – na factuurdatum – een tweede herinnering.
5.3 Is de factuur na de tweede herinnering nog niet betaald, dan stuurt opdrachtnemer een ingebrekestelling. Tevens wordt een opdracht aan een incassobureau gegeven om dit bedrag voor opdrachtnemer te incasseren. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard ook, ten tijde van een afspraak, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
6.2 De opdrachtgever verplicht zich alle relevante informatie mondeling of schriftelijk voorafgaand aan een afspraak te vermelden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van achtergehouden of onvolledige informatie betreffende de overeengekomen dienstverlening.
6.3 Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door verzekeraar van opdrachtnemer wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

7 Klacht
Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden binnen 48 uur na ontstaan hiervan. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

8 Geheimhouding
Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben gedeeld met elkaar. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.

9 Algemene voorwaarde, persoonsgegevens en privacyverklaring
Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart opdrachtgever op de hoogte te zijn van de privacyverklaring van Lokker van de ziel en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing


Versie 1.1
d.d. 8 juni 2023

 

PRIVACYVERKLARING

Lokker van de Ziel verwerkt persoonsgegevens over jou. Dit doen wij omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Lokker van de Ziel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die wij van jou ontvangen via de telefoon, schriftelijk, webdocument of anders. Informatie is vertrouwelijk als dit door jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard ervan. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Welke gegevens verwerken wij?
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een dienst af te nemen, in correspondentie en/of telefonisch

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Registratie van deelname aan activiteiten
* Het afhandelen van een betaling
* Verzenden van een nieuwsbrief
* Je te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
* Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en/ producten
* Om goederen en diensten bij je af te leveren
* Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals administratie en belastingaangifte

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Je kan je te allen tijde uitschrijven van de e-maillijst of aangeven dat jouw persoonsgegevens verwijderd mogen worden. Stuur hiervoor een e-mail vanuit het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?
Nee, wij doen dit niet. Ook verkopen wij jouw persoonsgegevens niet aan derden.
Wel delen wij deze bij het doen van de boekhouding.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Lokker van de Ziel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon, of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Stuur ons daartoe een e-mail, vanuit het e-mailadres dat bij ons bekend is, met jouw verzoek. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent en het telefoonnummer vermeld waarop we je kunnen bereiken, zodat we zeker weten dat we geen gegevens met de verkeerde persoon delen. Wij reageren binnen 21 dagen op jouw verzoek.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon, of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek daartoe kun je per e-mail doen vanuit het e-mailadres dat bij ons bekend is. Je ontvangt dan binnen 21 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij slaan geen persoonsgegevens op de website.

Versie 1.1
d.d. 8 juni 2023